Make your own free website on Tripod.com
FALSAFAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Medan

Petaling Jaya

**********************************************************

Bahawa semua pelajar sekolah ini mempunyai potensi, kebolehan dan bakat   yang   boleh diperkembangkan   untuk   mencapai   hasrat dan
matlamat pendidikan negara.


Bahawa   para    pendidik   di sekolah    ini     mempunyai   kepakaran, kemahiran, kertrampilan,   keupayaan dan   dedikas i  serta   sanggup mengembelingkan   tenaga   dan usaha untuk melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan, aktif,   kreatif,   inovatif   dan   berakhlak mulia semoga   mereka   dapat   memberi sumbangan kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara.


Dengan itu sekolah ini akan menyediakan pendidikan yang berkualiti dan relevan bagi melahirkan insan yang seimbang dan   harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani demi untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara.

**********************************************************

Halaman Utama